Regulamin

REGULAMIN PRZEGLĄDANIA I DODAWANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE WyposazenieMysliwego.pl
Definicje użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

Serwis WyposazenieMysliwego.pl  – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą WyposazenieMysliwego.pl, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń dostępny w domenie internetowej WyposazenieMysliwego.pl.

Użytkownik – podmiot korzystający z usług dostępnych w serwisie WyposazenieMysliwego.pl.

Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi identyfikowana za pomocą loginu lub adresu e-mail część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny).

Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystający z Usług w celach niezwiązanych z działalnością zawodową lub gospodarczą

Cennik - zestawienie ustalanych opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu WyposazenieMysliwego.pl.

Regulamin - niniejszy regulamin.
 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
Serwis internetowy WyposazenieMysliwego.pl umożliwia Użytkownikom publikowanie w sieci internetowej bezpłatnych ogłoszeń Standard przez okres 7 dni
Uzyskanie dostępu do wszystkich ogłoszeń w serwisie WyposazenieMysliwego.pl jest bezpłatne.
WyposazenieMysliwego.pl jest zobowiązana do prawidłowego wykonywania usługi.
Użytkownik samodzielnie ustala treść ogłoszenia i odpowiada za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym.
Użytkownik może edytować treść Ogłoszenia w trakcie emisji, a także usunąć Ogłoszenie z serwisu.
Zamieszczenie jednego ogłoszenia wymaga utworzenia konta i rejestracji.
Po upływie okresu publikacji Ogłoszenie staje się nieaktywne i niewidoczne w Serwisie.
WyposazenieMysliwego.pl chroni dane Użytkowników zgodnie dokumentem pod nazwą „Ochrona prywatności” stanowiącą integralną część Regulaminu
Reklamacje
Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.

Reklamacje rozpatruje Administrator.

Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna określać:


a) oznaczenie Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,


b) przedmiot reklamacji,


c) okoliczności uzasadniające reklamację.

 

Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

Reklamacja powinna zostać przesłana na adres elektroniczny Administratora: kontakt@wyposazeniemysliwego.pl, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.

Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i Serwis usług.

Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator Serwisu dba o zachowanie prywatności i anonimowości Użytkowników oraz zapewnienie im oraz powierzanym danym bezpieczeństwa. Serwis wykorzystuje informacje o Użytkownikach wyłącznie w celu: zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, informowania Użytkowników o zmianach w Serwisie, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.

Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.

Wraz z usunięciem konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury.

 OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z SERWISU
Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

Administrator zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Ich częstotliwość oraz czas trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.

Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.
Konto Użytkownika oraz ogłoszenie może zostać usunięte z Serwisu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Administratora lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

Konto użytkownika oraz ogłoszenie może zostać usunięte z Serwisu bez podawania przyczyn ze strony Administratora, gdy Administrator uzna to za konieczne.

Usunięcie konta Użytkownika oraz ogłoszenia z Serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Administratorem a Użytkownikiem.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.
PŁATNOŚĆ PROMOCJI OGŁOSZENIA
Użytkownik dokonuje płatności promocji ogłoszenia z góry.

Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu ogłoszenia, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Opłata za zamieszczenie ogłoszenia odbywa się za pomocą wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu ogłoszenia numer lub przelewem

Płatności SMS obsługiwane są przez firmę HotPay.pl Regulamin usług SMS znajduje się pod adresem https://hotpay.pl/

Usługi SMS dostępne są w sieciach T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Sami Swoi, Heyah, Tak Tak, Simplus, Orange Go, POP i inne.

W przypadku usunięcia Konta Użytkownika i/lub ogłoszenia z Serwisu z powodu niedozwolonych działań Użytkownika, o których mowa w § 6 ust. 10 niniejszego Regulaminu, uiszczona kwota za zamieszczenie ogłoszenia niestandardowego (płatnego) nie ulega zwrotowi.

 

Sprzedaż Broni

Użytkownik oświadcza, że posiada zezwolenie na posiadanie broni palnej oraz posiada aktualne promesy na zakup broni palnej.

Osoby które nie posiadają takich uprawnień nie mogą kupic broni palnej.
Przypadki propozycji kupna broni bez zezwolenia będą w trybie natychmiastowym nagradzane Super Banem oraz zgłoszone do organów ścigania !

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje: